1. Наш канал codeby в telegram. Пишем об информационной безопасности, методах защиты информации, о программировании. Не пропускай новости с кодебай, будь в тренде ! Подробнее ...

  Скрыть объявление

Курсач

Тема в разделе "С и С++", создана пользователем DaaGER, 3 июн 2007.

 1. DaaGER

  DaaGER Гость

  Репутация:
  0
  У меня всё время вылетает ошибка:

  int gd = DETECT, gm;

  DETECT' undeclared (first use this function)

  Пишу в Dec-C++

  ПОМОГИТЕ!!!

  Вот код:

  Код:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  #include <graphics.h>
  
  #define N 11
  #define tk 60
  #define t1 30
  #define tn 15
  #define a 50
  #define b 0.07
  #define c 0.2
  #define U1 5
  #define U2 50
  #define U3 50
  #define U4 60
  #define Nmax 300
  using namespace std;
  
  
  
  void inputt(float*,int);
  void inputUvx(float*,float*,int);
  void inputUvix(float*,float*,int);
  void output(int,float*,float*,float*);
  float tabl(void);
  float find_dlitelnost(float*,float*,float*,int);
  void pogreshnost(float *,float *);
  int menu();
  void graf(float*,float*, int);
  void SaveFile(float *, char*, int);
  int main();
  
  //ââîä ìàññèâà âðåìåíè
  
  void inputt(float *pmast,int n)
  {
  
  float dt;
  dt=fabs(tk-tn)/(N-1);
  int i;
  for(i=0;i<N;i++)
  { 
  *(pmast+i)=tn+i*dt;
  }
  return;
  }
  
  
  
  
  //ââîä ìàññèâà âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ
  
  void inputUvx(float *pmast,float *pmasUvx,int n)
  {
  int i;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  if (*(pmast+i)<t1) *(pmasUvx+i)=a*(1-exp(-b*(*(pmast+i)-tn)));
  else if(*(pmast+i)>=t1) *(pmasUvx+i)=a*(1-exp(-b*(*(pmast+i)-tn)))*exp(-c*(*(pmast+i)-t1));
  
  }
  return;
  }
  
  
  
  
  //ââîä ìàññèâà âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ
  
  void inputUvix(float *pmasUvx,float *pmasUvix, int n)
  {
  
  int i;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  if(*(pmasUvx+i)<=0) *(pmasUvix+i)=0;
  else if(*(pmasUvx+i)<U1 && *(pmasUvx+i)<0) *(pmasUvix+i)=(U3/U1)*(*(pmasUvx+i));
  else if(*(pmasUvx+i)>=U1) *(pmasUvix+i)=(*(pmasUvx+i))*((U4-U3)/(U2-U1))+U3-U1*((U4-U3)/(U2-U1));
  
  }
  return;
  }
  //ñîõðàíåíèå ìàññèâà â ôàéë
  
  
  void SaveFile(float *Array, char* fn, int n)
  {
  FILE *f;
  
  f = fopen(fn,"w+");
  if (f==NULL)
  {
  printf("\n Oshibka zapisi v fail ");
  printf(fn);
  exit(1);
  }
  
  for(int i =0; i<n; i++)
  {
  fprintf(f,"%f\n",*(Array+i));
  }
  fclose(f);
  return;
  }
  
  //ìåíþ âûáîðà 
  
  
  int menu()
  {
  
  
  for(i=0,i<7,i++){
  printf("\n");	 }
  printf("\t\t MENU:\n\n");
  printf("\t\t\t 1. Tablica\n");
  printf("\t\t\t 2. Zapis' v fail\n");
  printf("\t\t\t 3. 3ii kod\n");
  printf("\t\t\t 4. grafiki\n");
  printf("\t\t\t ESC - Vihod\n");
  
  int i= getche();
  
  return i;
  
  }
  
  //âûâîä íà ýêðàí çàãîëîâêà òàáëèöû
  
  float tabl( )
  {
  printf("|-------|-----------|-----------|------------|\n");
  printf("| i |	*t	 |	*Uvx | *Uvix	|\n");
  printf("|-------|-----------|-----------|------------|\n");
  return 0;
  }
  
  
  //âûâîä íà ýêðàí òàáëèöû ìàññèâîâ
  
  void output(int n, float *pmast,float *pmasUvx,float *pmasUvix)
  {
  int i;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  printf("| %2d | %6.3f | %6.3f |	%6.3f |\n",i,*(pmast+i),*(pmasUvx+i),*(pmasUvix+i));
  }
  return;
  }
  
  //ïîèñê äëèòåëüíîñòè èìïóëüñà
  float find_dlitelnost(float*pmast,float *pmasUvx,float*pmasUvix,int n)
  {
  float Umax=0.0;
  int i;
  inputt(pmast,n);
  inputUvx(pmast,pmasUvx,n);
  inputUvix(pmasUvx,pmasUvix,n);
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  if(pmasUvix[i]>Umax) Umax=pmasUvix[i];
  }
  float U01=0.1*Umax;
  float U09=0.9*Umax;
  float dt=fabs(tk-tn)/(N-1),A1, A2,tf, tf1,tf2;
  int k=0;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  A1=*(pmasUvix+i);
  A2=*(pmasUvix+i+1);
  k++;
  if(A2<=U01&&A1<A2) tf1=tn+k*dt;
  }
  k=0;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  A1=*(pmasUvix+i);
  A2=*(pmasUvix+i+1);
  k++;
  if(A2<=U09&&A2>A1) tf2=tn+k*dt;
  }
  tf=fabs(tf2-tf1);
  return(tf2-tf1);
  
  }
  
  
  
  
  
  // ðàñ÷åò ïîãðåøíîñòè è âûâîä íà ýêðàí
  
  void pogreshnost(float *pmast,float *pmasUvix)
  {
  int n=4,k=0;
  float tf,E = 0.11;
  int Im=20;
  float V=100,W,P=0;
  for(int i=0;i<Im; i++)
  {
  W=n*tf;
  P=fabs(W-V);
  if(P>E)
  {
  
  k=k+1;
  n=n*2;
  V=W;
  }
  else if(P==0)
  {
  
  k=k+1;
  n=n*2;
  V=W;
  }
  else break;
  }
  if(P==0)
  {
  printf("\n\n\n\nDlitelnost' impulsa vihodnogo signala: %f\n",W);
  printf("\tTochnost': E = 0.11\n");
  printf("\tDannaya tochnost' NE dostygnuta pri n=%d. \n\tKolichestvo udvoenii k=%d\n",n,k);
  }
  else {
  printf("\n\n\n\nDlitelnost' impulsa vihodnogo signala: %f\n",W);
  printf("\tTochnost': E = 0.11\n");
  printf("\tDannaya tochnost' dostygnuta pri n=%d. \n\tKolichestvo udvoenii k=%d\n",n,k);
  printf("\tPogreshnost' %f\t",P);
  }
  getch();
  return;
  }
  
  
  // ãðàôèê
  void graphic(float *pt,float *pU,int n)
  {	
  int Xmax =640 , Ymax = 450, Indx=60,Ind=40;
  int gd = DETECT, gm;
  initgraph(&gd,&gm,"");
  float z,e;
  int Umin=100,masht,Zn=Ymax,Zm=Ymax,dy,Umax=-10000;
  
  //ïîèñê ìèíèìàëüíîãî è ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  for(int k=-1000;k<1000;k++)
  if (*(pU+i)>=k&&*(pU+i)<(k+1)&&k>=Umax) Umax=k;
  else if(*(pU+i)>=k&&*(pU+i)<(k+1)&&k<=Umin) Umin=k;
  } 
  //îïðåäåëåíèå òî÷íîñòè ãðàôèêà
  if (Umax<=4&&Umin>=-10) {e=0.1;z=10;}
  else if (Umax<=80&&Umax>40&&Umin>=-10){ e=0.2; z=5;}
  else if (Umin>-40){e=0.25; z=4;}
  else if (Umin<=-40){e=1; z=1;}
  for(int i=0;i<1000;i++)
  if ((Ymax-Ind)>=z*(Umax+fabs(Umin))*i&&(Ymax-Ind)<z*(Umax+fabs(Umin))*(i+1)) masht=i;	//ìàñøòàá ïî îñè Ó
  // îòðåçêè ïî âðåìåíè
  int shtx;
  for(int k=0;k<1000;k++)
  if (k*n<=Xmax-Indx&&(k+1)*n>Xmax-Indx) shtx=k;
  
  
  for(int i=0;i<=2;i++){
  //çàëèâêà áåëûì öâåòîì
  for (int k=1;k<=Ymax-Ind;k++)
  {
  setlinestyle(SOLID_LINE,0,THICK_WIDTH);
  setcolor(WHITE);
  line(Indx,Ind+k,Xmax,Ind+k );
  }
  
  //ïîñòðîåíèå ñåòêè
  setlinestyle(SOLID_LINE,0,NORM_WIDTH);
  setcolor(BLUE);
  
  for(int k=-10;k<=40;k++)
  if(Zm!=Ymax&&Zm+15*k>Ind&&Zm+15*k<Ymax)
  line(Indx,Zm+15*k,Xmax,Zm+15*k); //ãîðèçîíòàëüíûå
  
  for(int k=1;k<=n;k++)
  if(Indx+k*2*shtx<Xmax)
  line(Indx+k*2*shtx ,Ind,Indx+k*2*shtx ,Ymax); //âåðòèêàëüíûå
  
  
  
  // ïîñòðîåíèå ãðàôèêà
  
  setlinestyle(SOLID_LINE,0,THICK_WIDTH);
  setcolor(RED);
  moveto(Indx,Ymax);
  for (int i=0;i<n;i++)
  { float ugr,igr=pU[i];
  int m,j=0;
  if (igr<0&&Umin<0){ ugr=igr-Umin; m=1;}
  for(int k=0;k<=10000;k++)
  { 
  j++;
  if(ugr>=e*k&&ugr<e*(k+1)&&Umin<0){ j--; break;}
  else if(igr>=e*k&&igr<e*(k+1)){ j--; break;}
  
  }
  
  if (igr>=Umax&&Umin>=0) Zm=Ymax-j*masht;
  else if (igr<=Umin&&Umin>=0) Zn=Ymax-j*masht;
  else if (igr>=Umax&&Umin<0) Zm=Ymax-(j-Umin)*masht;
  else if (igr<=Umin&&Umin<0) Zn=Ymax-(j-Umin)*masht;	 
  if(Umin<0&&igr<0&&m!=1)
  lineto(Indx+i*shtx,Ymax+j*masht+Umin*masht);
  if(Umin<0&&igr<0&&m==1){
  lineto(Indx+i*shtx,Ymax-j*masht);m=0;}
  else if(Umin<0&&igr>=0)
  lineto(Indx+i*shtx,Ymax-j*masht+Umin*masht); 
  else lineto(Indx+i*shtx,Ymax-j*masht);
  
  }
  
  
  //ïîñòðîåíèå îñåé
  setlinestyle(SOLID_LINE,0,THICK_WIDTH);
  setcolor(BLUE);
  line(Indx,Ind,Indx,Ymax);
  line(Indx,Ymax+2,Xmax,Ymax+2);
  
  for(int k=1;k<=n;k++)
  line(Indx+k*2*shtx ,Ymax-1,Indx+k*2*shtx ,Ymax+5);
  
  
  //ïîäïèñü çíà÷åíèé
  
  setbkcolor(BLACK);
  setcolor(WHITE);
  double dT,u;
  char stu[10];
  for ( int k=0;k<10000;k++) 
  if(fabs(Zm-Zn)<=(n)*k){ dy=k-1;break;} 
  for(int k=-1000;k<1000;k++)			 //ïî îñè Y
  {		if (Umin<0) u=(Ymax+masht*Umin-(Zm+15*k))*e/masht;
  else u=(Ymax-(Zm+15*k))*e/masht;
  sprintf(stu,"%4.1f",u);
  if(Zm+15*k>=Ymax) break;
  else if (Zm+15*k>Ind)
  {
  outtextxy(0,Zm+15*k-10,stu);
  setcolor(BLUE);
  line(Indx-3,Zm+15*k,Indx+3,Zm+15*k);
  setcolor(WHITE);
  }
  }
  
  
  dT=fabs(tk-tn)/(n-1);
  for(int k=0;k<n;k++)			 // ïî îñè Õ 
  { 
  u=pt[0]+2*dT*k;
  sprintf(stu,"%4.1f",u);
  if (Indx+k*2*shtx-20>=Xmax ) break;
  outtextxy(Indx+k*2*shtx-20 ,Ymax+6,stu);
  }}
  
  char eu[20];
  sprintf(eu,"òî÷íîñòü ãðàôèêà %.2f",e);
  outtextxy(80,8,eu);
  getch();
  closegraph();
  
  }	 
  
  
  // îñíîâíîå òåëî ïðîãðàììû
  
  int main()
  {
  
  
  float t[Nmax],Uvx[Nmax],Uvix[Nmax];
  float *pmast=&t[0], *pmasUvx =&Uvx[0], *pmasUvix=&Uvix[0];
  
  int n,i=1;
  
  while(i!=0)
  {
  switch(menu())
  {
  
  case '1':
  n=N;
  inputt(t,N);
  inputUvx(t,Uvx,N);
  inputUvix(Uvx,Uvix,N);
  tabl();
  output(N,t,Uvx,Uvix);
  getche();
  break;
  
  case '2':
  inputt(t,N);
  inputUvx(t,Uvx,N);
  inputUvix(Uvx,Uvix,N);
  
  
  SaveFile(t,"C:\\KURS\\t.txt",N);
  SaveFile(Uvx,"C:\\KURS\\Uvx.txt",N);
  SaveFile(Uvix,"C:\\KURS\\Uvix.txt",N);
  
  printf("Zapis' v faili proshla uspeshno! USPEH!\n");
  getche();
  break;
  
  
  
  case '3':
  pogreshnost(t,Uvix);
  getche();
  break;
  
  case '4':
  n=N;
  inputt(pmast,N);
  inputUvx(pmast,Uvx,N);
  inputUvix(pmasUvx,pmasUvix,N);
  graphic(pmast,pmasUvx,N);
  graphic(pmast,pmasUvix,N);
  graphic(pmasUvx,pmasUvix,N);
  
  getche();
  break;
  
  
  case '5':
  i = 0;
  break;	 
  
  }
  }
  
  
  getche();
  
  return 1;
  }
   
 2. Pasha

  Pasha Гость

  Репутация:
  0
  Это под броланд C++ 3.1? Зайди Options | Linker | Libraries, включи там Graphics library.
   
 3. DaaGER

  DaaGER Гость

  Репутация:
  0
  У меня нет борланда! Я же писал "Пишу в Dec-C++".
   
 4. Pasha

  Pasha Гость

  Репутация:
  0
  Пиши на чем хочешь, но DETECT есть только в старых версиях Boland C++.
   
 5. DaaGER

  DaaGER Гость

  Репутация:
  0
  а вообще прога работать то будет?Просто мне очень надо!Если она функционирует,то мне этого вполне хватает,просто препод нас учит коряво,смесь функций из разных компиляторов.

  Помогите бедному студенту...
   
 6. Pasha

  Pasha Гость

  Репутация:
  0
Загрузка...
Похожие Темы - Курсач
 1. Fatality93
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  1.864
 2. Musah
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  1.038

Поделиться этой страницей