Курсач

Тема в разделе "Общие вопросы по С и С++", создана пользователем DaaGER, 3 июн 2007.

Наш партнер Genesis Hackspace
 1. DaaGER

  DaaGER Гость

  У меня всё время вылетает ошибка:

  int gd = DETECT, gm;

  DETECT' undeclared (first use this function)

  Пишу в Dec-C++

  ПОМОГИТЕ!!!

  Вот код:

  Код (Text):
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  #include <graphics.h>

  #define N 11
  #define tk 60
  #define t1 30
  #define tn 15
  #define a 50
  #define b 0.07
  #define c 0.2
  #define U1 5
  #define U2 50
  #define U3 50
  #define U4 60
  #define Nmax 300
  using namespace std;  void inputt(float*,int);
  void inputUvx(float*,float*,int);
  void inputUvix(float*,float*,int);
  void output(int,float*,float*,float*);
  float tabl(void);
  float find_dlitelnost(float*,float*,float*,int);
  void pogreshnost(float *,float *);
  int menu();
  void graf(float*,float*, int);
  void SaveFile(float *, char*, int);
  int main();

  //ââîä ìàññèâà âðåìåíè

  void inputt(float *pmast,int n)
  {

  float dt;
  dt=fabs(tk-tn)/(N-1);
  int i;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  *(pmast+i)=tn+i*dt;
  }
  return;
  }
  //ââîä ìàññèâà âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ

  void inputUvx(float *pmast,float *pmasUvx,int n)
  {
  int i;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  if (*(pmast+i)<t1) *(pmasUvx+i)=a*(1-exp(-b*(*(pmast+i)-tn)));
  else if(*(pmast+i)>=t1) *(pmasUvx+i)=a*(1-exp(-b*(*(pmast+i)-tn)))*exp(-c*(*(pmast+i)-t1));

  }
  return;
  }
  //ââîä ìàññèâà âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ

  void inputUvix(float *pmasUvx,float *pmasUvix, int n)
  {

  int i;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  if(*(pmasUvx+i)<=0) *(pmasUvix+i)=0;
  else if(*(pmasUvx+i)<U1 && *(pmasUvx+i)<0) *(pmasUvix+i)=(U3/U1)*(*(pmasUvx+i));
  else if(*(pmasUvx+i)>=U1) *(pmasUvix+i)=(*(pmasUvx+i))*((U4-U3)/(U2-U1))+U3-U1*((U4-U3)/(U2-U1));

  }
  return;
  }
  //ñîõðàíåíèå ìàññèâà â ôàéë


  void SaveFile(float *Array, char* fn, int n)
  {
  FILE *f;

  f = fopen(fn,"w+");
  if (f==NULL)
  {
  printf("\n Oshibka zapisi v fail ");
  printf(fn);
  exit(1);
  }

  for(int i =0; i<n; i++)
  {
  fprintf(f,"%f\n",*(Array+i));
  }
  fclose(f);
  return;
  }

  //ìåíþ âûáîðà


  int menu()
  {


  for(i=0,i<7,i++){
  printf("\n");    }
  printf("\t\t MENU:\n\n");
  printf("\t\t\t 1. Tablica\n");
  printf("\t\t\t 2. Zapis' v fail\n");
  printf("\t\t\t 3. 3ii kod\n");
  printf("\t\t\t 4. grafiki\n");
  printf("\t\t\t ESC - Vihod\n");

  int i= getche();

  return i;

  }

  //âûâîä íà ýêðàí çàãîëîâêà òàáëèöû

  float tabl(  )
  {
  printf("|-------|-----------|-----------|------------|\n");
  printf("|  i  | *t   |  *Uvx  |  *Uvix  |\n");
  printf("|-------|-----------|-----------|------------|\n");
  return 0;
  }


  //âûâîä íà ýêðàí òàáëèöû ìàññèâîâ

  void output(int n, float *pmast,float *pmasUvx,float *pmasUvix)
  {
  int i;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  printf("| %2d  |  %6.3f | %6.3f  |  %6.3f |\n",i,*(pmast+i),*(pmasUvx+i),*(pmasUvix+i));
  }
  return;
  }

  //ïîèñê äëèòåëüíîñòè èìïóëüñà
  float find_dlitelnost(float*pmast,float *pmasUvx,float*pmasUvix,int n)
  {
  float Umax=0.0;
  int i;
  inputt(pmast,n);
  inputUvx(pmast,pmasUvx,n);
  inputUvix(pmasUvx,pmasUvix,n);
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  if(pmasUvix[i]>Umax) Umax=pmasUvix[i];
  }
  float U01=0.1*Umax;
  float U09=0.9*Umax;
  float dt=fabs(tk-tn)/(N-1),A1, A2,tf, tf1,tf2;
  int k=0;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  A1=*(pmasUvix+i);
  A2=*(pmasUvix+i+1);
  k++;
  if(A2<=U01&&A1<A2) tf1=tn+k*dt;
  }
  k=0;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
  A1=*(pmasUvix+i);
  A2=*(pmasUvix+i+1);
  k++;
  if(A2<=U09&&A2>A1) tf2=tn+k*dt;
  }
  tf=fabs(tf2-tf1);
  return(tf2-tf1);

  }

  // ðàñ÷åò ïîãðåøíîñòè è âûâîä íà ýêðàí

  void pogreshnost(float *pmast,float *pmasUvix)
  {
  int n=4,k=0;
  float tf,E = 0.11;
  int Im=20;
  float V=100,W,P=0;
  for(int i=0;i<Im; i++)
  {
  W=n*tf;
  P=fabs(W-V);
  if(P>E)
  {

  k=k+1;
  n=n*2;
  V=W;
  }
  else if(P==0)
  {

  k=k+1;
  n=n*2;
  V=W;
  }
  else break;
  }
  if(P==0)
  {
  printf("\n\n\n\nDlitelnost' impulsa vihodnogo signala: %f\n",W);
  printf("\tTochnost': E = 0.11\n");
  printf("\tDannaya tochnost' NE dostygnuta pri n=%d. \n\tKolichestvo udvoenii k=%d\n",n,k);
  }
  else {
  printf("\n\n\n\nDlitelnost' impulsa vihodnogo signala: %f\n",W);
  printf("\tTochnost': E = 0.11\n");
  printf("\tDannaya tochnost' dostygnuta pri n=%d. \n\tKolichestvo udvoenii k=%d\n",n,k);
  printf("\tPogreshnost' %f\t",P);
  }
  getch();
  return;
  }


  // ãðàôèê
  void graphic(float *pt,float *pU,int n)
  {  
  int Xmax =640 , Ymax = 450, Indx=60,Ind=40;
  int gd = DETECT, gm;
  initgraph(&gd,&gm,"");
  float z,e;
  int Umin=100,masht,Zn=Ymax,Zm=Ymax,dy,Umax=-10000;

  //ïîèñê ìèíèìàëüíîãî è ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  for(int k=-1000;k<1000;k++)
  if (*(pU+i)>=k&&*(pU+i)<(k+1)&&k>=Umax) Umax=k;
  else if(*(pU+i)>=k&&*(pU+i)<(k+1)&&k<=Umin) Umin=k;
  }
  //îïðåäåëåíèå òî÷íîñòè ãðàôèêà
  if (Umax<=4&&Umin>=-10) {e=0.1;z=10;}
  else if (Umax<=80&&Umax>40&&Umin>=-10){ e=0.2; z=5;}
  else if (Umin>-40){e=0.25; z=4;}
  else if (Umin<=-40){e=1; z=1;}
  for(int i=0;i<1000;i++)
  if ((Ymax-Ind)>=z*(Umax+fabs(Umin))*i&&(Ymax-Ind)<z*(Umax+fabs(Umin))*(i+1)) masht=i;   //ìàñøòàá ïî îñè Ó
  // îòðåçêè ïî âðåìåíè
  int shtx;
  for(int k=0;k<1000;k++)
  if (k*n<=Xmax-Indx&&(k+1)*n>Xmax-Indx) shtx=k;


  for(int i=0;i<=2;i++){
  //çàëèâêà áåëûì öâåòîì
  for (int k=1;k<=Ymax-Ind;k++)
  {
  setlinestyle(SOLID_LINE,0,THICK_WIDTH);
  setcolor(WHITE);
  line(Indx,Ind+k,Xmax,Ind+k );
  }

  //ïîñòðîåíèå ñåòêè
  setlinestyle(SOLID_LINE,0,NORM_WIDTH);
  setcolor(BLUE);

  for(int k=-10;k<=40;k++)
  if(Zm!=Ymax&&Zm+15*k>Ind&&Zm+15*k<Ymax)
  line(Indx,Zm+15*k,Xmax,Zm+15*k);  //ãîðèçîíòàëüíûå

  for(int k=1;k<=n;k++)
  if(Indx+k*2*shtx<Xmax)
  line(Indx+k*2*shtx ,Ind,Indx+k*2*shtx ,Ymax); //âåðòèêàëüíûå  // ïîñòðîåíèå ãðàôèêà

  setlinestyle(SOLID_LINE,0,THICK_WIDTH);
  setcolor(RED);
  moveto(Indx,Ymax);
  for (int i=0;i<n;i++)
  { float ugr,igr=pU[i];
  int m,j=0;
  if (igr<0&&Umin<0){ ugr=igr-Umin; m=1;}
  for(int k=0;k<=10000;k++)
  {  
  j++;
  if(ugr>=e*k&&ugr<e*(k+1)&&Umin<0){ j--; break;}
  else if(igr>=e*k&&igr<e*(k+1)){ j--; break;}

  }

  if (igr>=Umax&&Umin>=0) Zm=Ymax-j*masht;
  else if (igr<=Umin&&Umin>=0) Zn=Ymax-j*masht;
  else if (igr>=Umax&&Umin<0) Zm=Ymax-(j-Umin)*masht;
  else if (igr<=Umin&&Umin<0) Zn=Ymax-(j-Umin)*masht;  
  if(Umin<0&&igr<0&&m!=1)
  lineto(Indx+i*shtx,Ymax+j*masht+Umin*masht);
  if(Umin<0&&igr<0&&m==1){
  lineto(Indx+i*shtx,Ymax-j*masht);m=0;}
  else if(Umin<0&&igr>=0)
  lineto(Indx+i*shtx,Ymax-j*masht+Umin*masht);
  else lineto(Indx+i*shtx,Ymax-j*masht);

  }


  //ïîñòðîåíèå îñåé
  setlinestyle(SOLID_LINE,0,THICK_WIDTH);
  setcolor(BLUE);
  line(Indx,Ind,Indx,Ymax);
  line(Indx,Ymax+2,Xmax,Ymax+2);

  for(int k=1;k<=n;k++)
  line(Indx+k*2*shtx ,Ymax-1,Indx+k*2*shtx ,Ymax+5);


  //ïîäïèñü çíà÷åíèé

  setbkcolor(BLACK);
  setcolor(WHITE);
  double dT,u;
  char stu[10];
  for ( int k=0;k<10000;k++)
  if(fabs(Zm-Zn)<=(n)*k){ dy=k-1;break;}
  for(int k=-1000;k<1000;k++)          //ïî îñè  Y
  {       if (Umin<0) u=(Ymax+masht*Umin-(Zm+15*k))*e/masht;
  else u=(Ymax-(Zm+15*k))*e/masht;
  sprintf(stu,"%4.1f",u);
  if(Zm+15*k>=Ymax) break;
  else if (Zm+15*k>Ind)
  {
  outtextxy(0,Zm+15*k-10,stu);
  setcolor(BLUE);
  line(Indx-3,Zm+15*k,Indx+3,Zm+15*k);
  setcolor(WHITE);
  }
  }


  dT=fabs(tk-tn)/(n-1);
  for(int k=0;k<n;k++)              // ïî îñè Õ
  {
  u=pt[0]+2*dT*k;
  sprintf(stu,"%4.1f",u);
  if (Indx+k*2*shtx-20>=Xmax ) break;
  outtextxy(Indx+k*2*shtx-20 ,Ymax+6,stu);
  }}

  char eu[20];
  sprintf(eu,"òî÷íîñòü ãðàôèêà  %.2f",e);
  outtextxy(80,8,eu);
  getch();
  closegraph();

  }    


  // îñíîâíîå òåëî ïðîãðàììû

  int main()
  {


  float t[Nmax],Uvx[Nmax],Uvix[Nmax];
  float *pmast=&t[0], *pmasUvx =&Uvx[0], *pmasUvix=&Uvix[0];

  int n,i=1;

  while(i!=0)
  {
  switch(menu())
  {

  case '1':
  n=N;
  inputt(t,N);
  inputUvx(t,Uvx,N);
  inputUvix(Uvx,Uvix,N);
  tabl();
  output(N,t,Uvx,Uvix);
  getche();
  break;

  case '2':
  inputt(t,N);
  inputUvx(t,Uvx,N);
  inputUvix(Uvx,Uvix,N);


  SaveFile(t,"C:\\KURS\\t.txt",N);
  SaveFile(Uvx,"C:\\KURS\\Uvx.txt",N);
  SaveFile(Uvix,"C:\\KURS\\Uvix.txt",N);

  printf("Zapis' v faili proshla uspeshno! USPEH!\n");
  getche();
  break;  case '3':
  pogreshnost(t,Uvix);
  getche();
  break;

  case '4':
  n=N;
  inputt(pmast,N);
  inputUvx(pmast,Uvx,N);
  inputUvix(pmasUvx,pmasUvix,N);
  graphic(pmast,pmasUvx,N);
  graphic(pmast,pmasUvix,N);
  graphic(pmasUvx,pmasUvix,N);

  getche();
  break;


  case '5':
  i = 0;
  break;   

  }
  }


  getche();

  return 1;
  }
   
 2. Pasha

  Pasha Гость

  Это под броланд C++ 3.1? Зайди Options | Linker | Libraries, включи там Graphics library.
   
 3. DaaGER

  DaaGER Гость

  У меня нет борланда! Я же писал "Пишу в Dec-C++".
   
 4. Pasha

  Pasha Гость

  Пиши на чем хочешь, но DETECT есть только в старых версиях Boland C++.
   
 5. DaaGER

  DaaGER Гость

  а вообще прога работать то будет?Просто мне очень надо!Если она функционирует,то мне этого вполне хватает,просто препод нас учит коряво,смесь функций из разных компиляторов.

  Помогите бедному студенту...
   
 6. Pasha

  Pasha Гость

 7. DaaGER

  DaaGER Гость

  СПАСИБО!!!!!!!!!!
   
Загрузка...
Похожие Темы - Курсач
 1. Fatality93
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  1.674
 2. Musah
  Ответов:
  0
  Просмотров:
  1.010

Поделиться этой страницей