1. Наш канал codeby в telegram. Пишем об информационной безопасности, методах защиты информации, о программировании. Не пропускай новости с кодебай, будь в тренде ! Подробнее ...

  Скрыть объявление

Помогите с Winapi

Тема в разделе "Свободное общение", создана пользователем Infernus, 11 апр 2007.

 1. Infernus

  Infernus Гость

  Репутация:
  0
  Ребят, у меня такая проблемка. Написал прогу, чтобы скроллом можно было битмап прокручивать. Но вот зараза, битмап никак не открывается. Что делать?
  Вот прикрепляю файл, посмотрите что не так, пожалуйста. А то я наверно где-то затупил и понять не могу где. Заранее спасибо
  #include <windows.h>

  long WINAPI DCDemoWndProc(HWND,UINT,UINT,LONG);

  int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
  LPSTR lpszCmdParam, int nCmdShow)
  {
  HWND hWnd;
  WNDCLASS WndClass;
  MSG Msg;
  char szClassName[] = "DCDemo";
  /*Ðåãèñòðèðóåì ñîçäàâàåìûé êëàññ*/
  /*Çàïîëíÿåì ñòðóêòóðó òèïà WNDCLASS*/
  WndClass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  WndClass.lpfnWndProc = DCDemoWndProc;
  WndClass.cbClsExtra = 0;
  WndClass.cbWndExtra = 0;
  WndClass.hInstance = hInstance;
  WndClass.hIcon = LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
  WndClass.hCursor = LoadCursor (NULL,IDC_ARROW);
  WndClass.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
  WndClass.lpszMenuName = "MyMenu";
  WndClass.lpszClassName = szClassName;

  if(!RegisterClass(&WndClass))
  {
  MessageBox(NULL, "Cannot register class", "Error", MB_OK);
  return 0;
  }

  hWnd = CreateWindow (szClassName, "Program No 3" ,
  WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VSCROLL |
  WS_HSCROLL, CW_USEDEFAULT,
  CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
  CW_USEDEFAULT, NULL, NULL,
  hInstance, NULL);
  if (!hWnd)
  {
  MessageBox(NULL, "Cannot create window", "Error", MB_OK);
  return 0;
  }

  /*Show our window*/
  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hWnd);

  /*Begining the messages cycle*/
  while (GetMessage(&Msg, NULL, 0, 0))
  {
  TranslateMessage(&Msg);
  DispatchMessage(&Msg);
  }
  return Msg.wParam;
  }

  LRESULT CALLBACK DCDemoWndProc(HWND hWnd, UINT Message, UINT wParam, LONG lParam )
  {
  HDC hDC, hCompatibleDC;
  PAINTSTRUCT PaintStruct;
  static HANDLE hBitmap;
  HANDLE hOldBitmap;
  RECT Rect;
  BITMAP Bitmap;
  static int nHorizDifference = 0, nVertDifference = 0;
  static int nHorizPosition = 0, nVertPosition = 0;
  switch (Message)
  {
  case WM_CREATE:
  hBitmap = LoadImage(NULL, "girl.bmp", IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE);
  return 0;
  case WM_PAINT:
  hDC = BeginPaint(hWnd, &PaintStruct);
  GetObject(hBitmap, sizeof(BITMAP), &Bitmap);
  hCompatibleDC = CreateCompatibleDC(hDC);
  hOldBitmap = SelectObject(hCompatibleDC, hBitmap);
  GetClientRect(hWnd,&Rect);
  BitBlt(hDC, 0, 0, Rect.right, Rect.bottom, hCompatibleDC, nHorizPosition,
  nVertPosition, SRCCOPY);
  if((nHorizDifference = (Bitmap.bmWidth - Rect.right)) > 0)
  SetScrollRange(hWnd, SB_HORZ, 0, nHorizDifference, TRUE);
  else
  SetScrollRange(hWnd, SB_HORZ, 0, 0, TRUE);
  if((nVertDifference = (Bitmap.bmHeight - Rect.bottom)) > 0)
  SetScrollRange(hWnd, SB_VERT, 0, nVertDifference, TRUE);
  else
  SetScrollRange(hWnd, SB_VERT, 0, 0, TRUE);
  //Âíîâü äåëàåì ñòàðûé bitmap òåêóùèì
  SelectObject(hCompatibleDC, hOldBitmap);
  //Óäàëÿåì çàãðóæåííûé ñ äèñêà bitmap
  DeleteObject(hBitmap);
  //Óäàëÿåì ñîâìåñòèìûé êîíòåêñò
  DeleteDC(hCompatibleDC);
  //Îñâîáîæäàåì îñíîâíîé êîíòåêñò, çàâåðøàÿ ïåðåðèñîâêó ðàáî÷åé îáëàñòè îêíà
  EndPaint(hWnd,&PaintStruct);
  return 0;
  case WM_VSCROLL:
  switch(LOWORD(wParam))
  {
  case SB_LINEDOWN:
  if(nVertPosition < nVertDifference)
  nVertPosition++;
  break;
  case SB_LINEUP:
  if(nVertPosition > 0)
  nVertPosition--;
  break;
  case SB_THUMBTRACK:
  nVertPosition = HIWORD(wParam);
  break;
  }
  SetScrollPos(hWnd, SB_VERT, nVertPosition, TRUE);
  InvalidateRect(hWnd,NULL,TRUE);
  return 0;
  case WM_HSCROLL:
  switch(LOWORD(wParam))
  {
  case SB_LINERIGHT:
  if(nHorizPosition < nHorizDifference)
  nHorizPosition++;
  break;
  case SB_LINELEFT:
  if(nHorizPosition > 0)
  nHorizPosition--;
  break;
  case SB_THUMBTRACK:
  nHorizPosition = HIWORD(wParam);
  break;
  }
  SetScrollPos(hWnd, SB_HORZ, nHorizPosition, TRUE);
  InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);
  return 0;
  case WM_DESTROY:
  DeleteObject(hBitmap);
  PostQuitMessage(0);
  return 0;
  }
  return DefWindowProc(hWnd, Message, wParam, lParam);
  }
   
Загрузка...

Поделиться этой страницей