Программа

  • Автор темы Anna91
  • Дата начала
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
A

Anna91

#1
Здравствуйте, пишу прогу на С++, выдает ошибки. в чем дело разобраться не могу. помогите, пожалуйста.
Код программы:
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
typedef struct {
char tovar[15];
char koli4estvo[3];
int cena;
char data[8];
}TTovar;
TTovar Tovar[100];
int nzap=0;
file *Fs;

//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
Edit1->Clear();
Edit2->Clear();
Edit3->Clear();
Edit4->Clear();
Memo1->Clear();
Button1->Hide();

}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
OpenDialog1->Title="New File";
if (OpenDialog1->Execute())
{
char *FileNameS=OpenDialog1->FileName.c_str();
if ((Fs=fopen(FileNameS,"wb"))==NULL) {
ShowMessage("File no created");
return; }
Button1->Show();

}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
strcpy(Tovar[nzap].tovar,Edit1->Text.c_str());
strcpy(Tovar[nzap].koli4estvo,Edit2->Text.c_str());
Tovar[nzap].cena=StrToInt(Edit3->Text);
strcpy(Tovar[nzap].data,Edit4->Text.c_str());

Memo1->Lines->Add(AnsiString(Tovar[nzap].tovar));


fwrite(&Tovar[nzap],sizeof(TTovar),1,Fs);
nzap++;

}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
{
OpenDialog1->Title="Open File";
if(OpenDialog1->Execute())
{
char *FileNameS=OpenDialog1->FileName.c_str();
if((Fs=fopen(FileNameS,"rb"))==NULL) {
ShowMessage("File is not opened");
return;}
Memo1->Clear();
Memo1->Lines->Add("Ðåçóëüòàòû ÷òåíèÿ ôàéëà:");
nzap=0;
while(fread(&Tovar[nzap],sizeof(TTovar),1,Fs)!=NULL)
{Memo1->Lines->Add(AnsiString(Tovar[nzap].tovar)+" "+AnsiString(Tovar[nzap].koli4estvo));
nzap++;
}
/*Button1->Show();
Memo1->Clear();
nzap=0;
do
{
fread(&Tovar[nzap],sizeof(TTovar),1,Fs);
if(feof(Fs)) break;
Memo1->Lines->Add(AnsiString(Tovar[nzap].tovar));
nzap++;
}
while(True); */
Button1->Show();
}

}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
{
TTovar tmp;
OpenDialog1->Title="Open File";
if(OpenDialog1->Execute())
{
char *FileNameS=OpenDialog1->FileName.c_str();
if((Fs=fopen(FileNameS,"rb"))==NULL) {
ShowMessage("File is not opened");
return;}
int k=0;
Memo1->Clear();
Memo1->Lines->Add("Òîâàð, ùî ïî÷èíàºòüñÿ ç áóêâè Ì:");
while(fread(&tmp,sizeof(TTovar),1,Fs)!=NULL)
if (tmp.tovar[0]=='Ì'){Memo1->Lines->Add(AnsiString(tmp.tovar)+" "+AnsiString(tmp.koli4estvo));
k++;
}
if(k==0)Memo1->Lines->Add("Òàêîãî òîâàðà íåò");
fclose(Fs);
}

}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button5Click(TObject *Sender)
{
SaveDialog1->Title="Save File";
if(SaveDialog1->Execute())
{
AnsiString FileNameR=SaveDialog1->FileName;
Memo1->Lines->SaveToFile(FileNameR);
}

}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button6Click(TObject *Sender)
{
fclose(Fs);
}
//---------------------------------------------------------------------------и ее ошибки:
Build
[C++ Error] Unit1.cpp(45): E2268 Call to undefined function 'fopen'
[C++ Error] Unit1.cpp(45): E2034 Cannot convert 'int' to 'void * *'
[C++ Warning] Unit1.cpp(50): W8004 'FileNameS' is assigned a value that is never used
[C++ Error] Unit1.cpp(53): E2089 Identifier 'Button1Click' cannot have a type qualifier
[C++ Error] Unit1.cpp(139): E2139 Declaration missing ;
[C++ Error] Unit1.cpp(139): E2134 Compound statement missing }огромное спасибо за помощь!
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.